Gebruikersvoorwaarden

Welkom bij MassageUitwisseling.nl of 'de site', een service aangeboden door Web Geek Enterprises Ltd. U moet deze voorwaarden lezen en accepteren voordat u kan registreren als een gebruiker ('lid' of 'gebruiker'). Lees ze aub zorgvuldig. Deze overeenkomst kan op ieder moment veranderen, en veranderingen gaan in op het moment dat ze geplaatst worden. Maak een bladwijzer naar deze pagina en controleer ze regelmatig omdat u hier moet kijken voor veranderingen/aanpassingen ten opzichte van de originele Overeenkomst. U zal echter ook bericht krijgen op de site of per email wanneer er aanpassingen zijn aangebracht. Deze gebruikersvoorwaarden zijn het contract tussen de site en u, de gebruiker.


Verklaring. Het is mogelijk dan andere MassageUitwisseling.nl Leden of gebruikers (waaronder onbevoegde gebruikers, of 'hackers') aanstootgevend of obsceen materiaal op de site zetten of doorsturen en zo kan u onvrijwillig blootgesteld worden aan aanstootgevend of obsceen materiaal. Het is ook mogelijk dat anderen persoonlijke informatie over u in handen krijgen door uw gebruik van deze Dienst, en de ontvanger van deze informatie kan dat gebruiken om u lastig te vallen of te kwetsen. De site is niet verantwoordelijk voor het gebruik/misbruik van persoonlijke informatie die u vrijgeeft op de Dienst. Kies zorgvuldig welke informatie u op de site plaatst en vrijgeeft aan anderen.


Geschiktheid. U dient achttien jaar of ouder te zijn om u te mogen registreren als lid of om gebruik te mogen maken van deze site. Het lidmaatschap van deze dienst wordt ongeldig indien het verboden is. Door het gebruiken/bekijken van deze site, verklaart en garandeert u dat u het recht, de autoriteit en de capaciteit heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en u te houden aan al haar algemene voorwaarden en dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u volwassen bent in het gebied waar u woont als u hier pas als volwassen wordt aanzien als u ouder bent dan 18.


Verstoringen. Het kan zijn dat de dienst die deze site aanbiedt verstoord wordt omwille van een aantal redenen. Bij zulke gebeurtenissen zal de vergoeding gemaakt worden zoals beschreven staat in de Tarieven / Beëindiging clausule van dit contract.


Massage. Het is mogelijk dat door het onjuist gebruik en geven van massages tijdelijke of permanente lichamelijke schade optreedt. Gebruikers van deze site worden niet gekeurd op vermogen om massages te geven en als een gebruiker accepteert u dat u verwondingen op kan lopen tijdens het beoefenen van massage met een andere gebruiker van de site. Door een massage beoefening aan te gaan met een andere gebruiker accepteert u dat u tevreden bent met de vaardigheden van de andere gebruiker. Verder accepteert u dat behalve in geval van opzet of bedrog door de andere gebruiker u die gebruiker niet aansprakelijk stelt voor verwondingen die u door hen oploopt.


Massage Uitwisseling. Uw overeenkomst om massages uit te wisselen met een andere gebruiker is een overeenkomst tussen u en de andere gebruiker en is aldus een afzonderlijk contract van dit in termen van vervulling van het contract. U wordt geadviseerd om uzelf tevreden te stellen met de termen waaronder u met de andere site gebruiker overeenkomt om een massage uit te wisselen. U komt overeen dat als er onenigheid tussen u en de andere gebruiker ontstaat, MassageUitwisseling.nl op geen enkele manier aansprakelijk is. Als een andere site gebruiker zijn overeenkomst met u niet is nagekomen, kan u dit melden bij MassageUitwisseling.nl door ons te emailen op admin@massageuitwisseling.nl met de details in het bericht. Op deze manier kunnen wij zorgen voor goed en net gebruik van deze site.


Tarieven/Beëindiging. De gebruiksperiode en/of abonnementskosten voor MassageUitwisseling.nl zijn aan u verstrekt bij de registratie en kunnen van tijd tot tijd veranderen. Als er zich veranderingen voordoen, zal uw abonnement blijven zoals het is totdat het afloopt. De site behoudt het recht om uw toegang tot de site te blokkeren voor elke reden of zonder reden. De site kan uw lidmaatschap annuleren door het sturen van een bericht naar het email adres dat u heeft opgegeven bij het registreren van uw lidmaatschap of het email adres dat u later aan ons heeft opgegeven. Als Massage Uitwisseling uw lidmaatschap annuleert omdat u deze Overeenkomst heeft geschonden, heeft u geen recht op enige terugbetaling van ongebruikte abonnementsgelden. Zelfs nadat deze Overeenkomst beëindigd is, zijn de delen over de bescherming van de leden van de site, commerciële integriteit en de algemene bescherming van de site, van deze overeenkomst van kracht. Er wordt vooraf betaald en de bedragen worden niet teruggestort behalve als de site stopt met de dienst of tijdelijk onbereikbaar is voor leden door een fout van de site, onbeschikbare hosting, infectie door virus of iets soortgelijks, in dat geval zullen de leden een bedrag terugkrijgen dat proportioneel is met de tijdsduur dat de site niet volledig operationeel was. Tijdsperioden zullen naar boven afgerond worden tot volledige dagen. Als het grootste gedeelte van de services die aangeboden worden door de site permanent teruggetrokken wordt zal u een bedrag terugkrijgen dat gelijk is aan de hoeveelheid die betaald is voor het huidige abonnement minus de hoeveelheid die u betaald zou hebben voor de verlopen tijdsperiode.


Gegarandeerd Partnerschap Lidmaatschap. Sommige lidmaatschap opwaardeeropties kunnen specifiek geadverteerd worden als zijnde 'GEGARANDEERDE PARTNER LIDMAATSCHAPPEN'. Deze opwaardeeropties worden elk voorzien van een eigen aantal aan gegarandeerde partnerschappen. Een partnerschap wordt gedefinieerd als minstens één massageuitwisseling met een lid of de uitwisseling van externe contactgegevens (email adressen, telefoonnummers, adressen, enz) met een ander lid. Meerdere uitwisselingen met hetzelfde lid worden gedefinieerd als één partnerschap. Massageuitwisselingen vereisen de uitwisseling van contactgegevens voor praktische redenen, soms faalt het opzetten voor de uitwisseling. De site is niet in staat dergelijke falingen te monitoren en het lid accepteert dit. Elke voorziening van externe contactinformatie zal daardoor aanzien worden als een succesvolle partnerschap met dat lid. Als u niet succesvol bent in het vinden van het gedefinieerde aantal partnerschappen binnen de periode van het opgewaardeerde lidmaatschap kan u via de Contacteer Ons pagina van de site ons contacteren voor een opwaarderingsuitbreiding. Zulke verzoeken kunnen tot 31 na het verstrijken van de huidige opwaardeerperiode gemaakt worden. Een email zal verstuurd worden (ontvangst kan niet gegarandeerd worden) als advies dat uw betaalde periode beëindigd is, maar leden staan zelf in om het verstrijken van hun account zelf bij te houden. De admin van de site zal dan in uw interne berichten nagaan of dergelijke uitbreiding geldig is en zal dan extra tijd toevoegen aan uw betaalde periode, zolang dat nodig is voor het vervullen van de partnerschap garantie. Herverzoeken voor upgrade uitbreidingen kunnen indien nodig gemaakt worden.


Niet-commercieel Gebruik Door Leden. De Website is alleen voor persoonlijk gebruik van individuele Leden en mag niet gebruikt worden in combinatie met commerciële doeleinden. Organisaties, bedrijven, en/of ondernemingen mogen geen Lid worden en mogen de Dienst en de Website niet gebruiken. Illegaal en/of onbevoegd gebruik van de Website, waaronder het verzamelen van gebruikersnamen en/of email adressen van gebruikers door elektronische of andere middelen met als doel het versturen van ongevraagde emails en onbevoegd framen van of linken naar de Website zal onderzocht worden, en passende gerechtelijke stappen zullen ondernomen worden, waaronder zonder limiet, civiele en criminele dwangmaatregelen.


Toezicht houden. Wij houden het recht om alle communicaties verstuurd van of ontvangen op de site in te zien voor alle redelijke administratieve doeleinden. Als de site het wil mag het inhoud verwijderen voor redenen met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van deze overeenkomst.


Inhoud door u. Door het posten van Inhoud op een gedeelte dat gebruikers kunnen zien, staat u automatisch toe, en vertegenwoordigt en garandeert u het recht te hebben om te verlenen aan de site een, onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie om te gebruiken, te kopiëren, uit te voeren, weer te geven geven, de informatie en inhoud te verspreiden en afgeleide werken ervan te maken, of zulke informatie en inhoud te verwerken in andere werken, en om sublicenties van het voorgaande te verlenen en te machtigen. Als u geen ingeschreven lid bent van de site zal u niet proberen om andere gebruikers uw contactgegevens te verstrekken waardoor contact buiten de site om mogelijk zou zijn. Zulke informatie kan zijn maar is niet beperkt tot; email adres, straat adres, telefoonnummers, URL’s en namen.


Eigendomsrechten op de inhoud van MassageUitwisseling.nl. De site heeft en behoudt alle bedrijfseigen rechten in de site en de Dienst. De site bevat het auteursrechtelijk beschermde materiaal, komende handelsmerken, en andere bedrijfseigen informatie van de site, en zijn licentiegevers. Met inbegrip van informatie die zich in het publieke domein bevindt mag u zulke bedrijfseigen informatie niet kopiëren, aanpassen, publiceren, versturen, distribueren, weergeven , uitvoeren of verkopen, tenzij u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gekregen.


Delen van Inhoud. Alle inhoud waaronder maar niet beperkt tot afbeeldingen, persoonlijke informatie, profiel informatie, voorkeuren en berichten verstrekt door het lid zal gedeeld worden met andere massage uitwisseling partner sites. Leden op deze site kunnen origineel via een andere massage uitwisseling partner site hebben ingeschreven.


Berichtenlimieten. Om spam te verminderen. zullen berichtenlimieten ingesteld worden die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Het minimum aantal berichten per dag zal 20 zijn.


Restricties en Beperkingen. U zal de site niet gebruik om:-
a) kettingbrieven te versturen
b) inbreuk te maken op privacy rechten, eigendomsrechten, of andere rechten van een persoon
c) materiaal dat vraagt voor tegoeden, adverteert of vraagt voor goederen of diensten te distribueren of te promoten
d) virussen, Trojaanse paarden of iets anders dat bedoeld of onbedoeld schade kan berokkenen aan de site te uploaden of te verspreiden
e) berichten, foto's of opnames te plaatsen of de Dienst te gebruiken op een manier die:
i) schendt, plagieert of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht of merkenrecht, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten,
ii) frauduleus of op andere manier illegaal of in strijd met de wet is.
f) inhoud te delen of te plaatsen wat beschouwd kan worden door andere leden als beledigend, kwetsend of storend.
g) upload inhoud naar uw profiel om communicatiemogelijkheden buiten de site mogelijk te maken.


Vrijwaring door Lid. U zal MassageUitwisseling.nlInc. zijn officieren, bestuurders, werknemers, agenten en derden verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen, tegen verliezen, kosten, schulden en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) horend bij of voortkomend uit uw gebruik van de dienst van MassageUitwisseling.nl waaronder het daadwerkelijke uitwisselen van de massage valt en ook elke schending, door u, van de voorwaarden van deze overeenkomst.


Account status. Uw account zal aanzien worden als 'actief' totdat:
a) u het opzegt
b) (alleen EU, UK en Zwitserland) 6 maanden nadat we geconstateerd hebben dat we u niet langer kunnen contacteren via email en u niet ingelogd heeft en u uw account niet opgewaardeerd heeft.

De persoonlijke informatie van inactieve account zullen binnen 30 dagen verwijderd worden. Accounts die geblokkeerd werden voor het niet naleven van onze voorwaarden voor de diensten of omwille van associatie met mogelijke betalingsfraude, zullen niet verwijderd worden om het mogelijke legale onderzoek mogelijk te maken.


Klachten. Om een klacht met betrekking tot de site te melden, dient u eerst contact op te nemen met de Klantenondersteuning op admin@massageuitwisseling.nl.


Andere. Deze overeenkomst, die geaccepteerd wordt bij het gebruik van de site en verder bevestigd wordt door het Lid worden van de Site, bevat de volledige overeenkomst tussen u en MassageUitwisseling.nl met betrekking tot het gebruik van de site. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, zal het overige van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven. U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst en alle opgenomen overeenkomsten automatisch kunnen worden toegewezen door Web Geek Enterprises Ltd, naar eigen goedkeuren, aan derden. Koppen zijn alleen voor referentie doeleinden en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven op geen enkele wijze de omvang of het bereik van deze sectie.


Geschillen. Dit contract is geschreven volgens de wetten in het Verenigd Koninkrijk en alle geschillen die eruit voortvloeien zullen worden beslecht volgens de Engels wetten door een Britse rechtbank.


Berichten/Andere: Tenzij expliciet anders weergegeven staat, moeten berichten per post gestuurd worden naar:


Web Geek Enterprises Ltd. 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX, UK